Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor Pakketreisovereenkomsten

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst
1.1. De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreis-overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën;
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming;
d) de verstrekte maaltijden
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval zulks niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep
g) de taal waarin de andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteiten;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die alsnog voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visum-verplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over geldende formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulering en/of bijstandsverzekeringen;

2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: De pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreis-overeenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 Behalve indien in de pakketreis-overeenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreis-overeenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk: a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen; b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen; c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzeg-vergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen gestandaardiseerde opzeg-vergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
3° Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreis-overeenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger. Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de door-verkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Bijzondere Reisvoorwaarden

Vermelde bijzondere voorwaarden, specifiek voor Outside the Corral BV (hierna: “OTC”), maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan. Ze zijn van toepassing op alle reizen geboekt vanaf 11/02/2022.

Artikel. 1: Overeenkomst en aanvaarding
1.1 De pakketreisovereenkomst tussen OTC en de reiziger komt tot stand door de ondertekening van de bestelbon door de reiziger en de daaropvolgende bevestiging door OTC. De reiziger die de overeenkomst ondertekent, is ouder dan 18 jaar en treedt op als hoofdboeker. Beide partijen zijn juridisch gebonden door deze overeenkomst.

1.2 Ondergetekende, de reiziger, verklaart alle precontractuele informatie en/of de brochure of het programma van de organisator (met inbegrip van de berekeningswijze van de bestelde reis of verblijf) en de polisvoorwaarden van de op zijn bestelling toepasselijke verzekeringen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben en alle voorwaarden op dit document alsook de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van de organisator, afgedrukt op dit document en/of in de toepasselijke brochures, programma’s en opgenomen in de website https://outsidethecorral.com/ te aanvaarden. De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen hebben voorrang op alle overige hiermee tegenstrijdige voorwaarden.

Artikel. 2: Prijzen
2.1 Prijzen die mondeling door OTC worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen per e-mail of post zijn geldig.

2.2 De prijzen betreffen de diensten zoals overeengekomen in de offerte (het reisvoorstel dat kan omgezet worden in een bestelbon) en de pakketreisovereenkomst (de bestelbon) bij “Inclusief”.

2.3 Onze offerte (het reisvoorstel) is onder voorbehoud; de prijs en het reisschema kan gewijzigd worden tot onze volledige bevestiging in de pakketreisovereenkomst (de bestelbon).

2.4 De algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van OTC, zoals vermeld op de bestelbon, zijn van toepassing.

Artikel 3: Betaling van de reissom
3.1 Bij de ondertekening van de bestelbon betaalt de reiziger een voorschot van 25% van de totale reissom.

3.2 Het saldo is verschuldigd uiterlijk 8 weken voor de afreis (behalve indien anders vermeld).

3.3 Reizigers die boeken binnen de 8 weken voor afreis dienen het volledige bedrag meteen te betalen bij ondertekening van de bestelbon.

3.4 Er zijn afwijkingen mogelijk op onze algemene betalingsvoorwaarden n.a.v. specifieke reisaanbiedingen of afwijkende betalingsvoorwaarden van één van onze leveranciers. In geval van afwijkende betalingsvoorwaarden worden deze uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon.

3.5 Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van OTC, netto en zonder korting.

3.6 Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt eveneens een forfaitair schadebeding van 10% op het openstaand saldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

Artikel 4: Formaliteiten
4.1 De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem op de bestelbon of door OTC worden medegedeeld.

4.2 De reiziger moet in het bezit zijn van geldige (niet vervallen) reisdocumenten voor de gereserveerde reis. De reiziger dient tevens zelf in te staan voor het eventueel bekomen van de nodige visa. Belgische reizigers kunnen informatie inwinnen via de FOD Buitenlandse Zaken. Reizigers met een andere nationaliteit dan de Belgische dienen spontaan hun nationaliteit mee te delen en de ambassade van het land van bestemming te contacteren teneinde de geldige formaliteiten te kennen.

4.3 Kinderen dienen over een identiteitsdocument met foto te beschikken. Kinderen die alleen reizen of slechts door een ouder worden vergezeld, dienen een document voor te leggen waaruit blijkt dat beide ouders de toestemming verlenen tot reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

4.4 Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land is de daaruit voortvloeiende schade voor de rekening van de reiziger.

4.5 De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de organisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.

4.6 Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door de organisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatie-voorschriften. De organisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

Artikel 5: Coronacrisis
5.1 De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door de coronaviruscrisis en die van invloed kunnen zijn op zijn/haar reis, en over de situatie van de pandemie op zijn/haar reisbestemming. Hij/zij heeft ook kennis genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl).

5.2 De reiziger dient zich, zowel bij de reservatie als bij de afreis, te vergewissen of hij/zij en zijn/haar medereizigers vrij zijn van het corona- of enig ander gelijksoortig virus en dat hij/zij daarvan de bewijzen kan leveren, die zowel het land van vertrek, als het land van transit, als het land van aankomst, alsook de vervoerders en de dienstenverstrekkers vereisen. De reiziger dient er zich tevens van te vergewissen of hij/zij de toelating heeft om het grondgebied van zijn bestemming te betreden of er te transiteren. Hij/zij neemt de volledige aansprakelijkheid op voor de schade die hij/zijzelf of de reisbemiddelaar of organisator oplopen bij niet-naleving.

5.3 De reiziger bevestigt dat hij/zij kennis heeft genomen van het veiligheidsrisico dat in het land van bestemming voorkomt maar wenst, desondanks, de reis uitdrukkelijk te ondernemen en verbindt er zich toe alle kosten die de organisator kan oplopen wegens wijzigingen aan het programma, vervroegde of verlate terugkeer of repatriëring te vergoeden.

5.4 Gelden er reisrestricties voor jouw bestemming op het moment dat je afreis gepland is, krijg je de volledige terugbetaling van de betaalde reissommen. Onder reisrestricties begrijpen we dat: (1) je afreist naar een gebied waarvoor de FOD Buitenlandse Zaken een reisverbod heeft uitgevaardigd (dit is de enige instantie die wij volgen qua reisadvies), of (2) je afreist naar een gebied dat voor inwoners uit België verplichtingen oplegt bij aankomst in het land waardoor de afgesloten reisovereenkomst niet meer op een reguliere manier kan uitgevoerd worden (vb. een verplichte quarantaine van 3 dagen bij aankomst).

5.5 Wanneer het land van bestemming een bewijs van inenting tegen corona of een negatieve PCR-test zou vragen, is dit geen reden om gratis te annuleren. De kosten van dergelijke testen of bewijzen kunnen niet verhaald worden op OTC.

Artikel 6: Bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage tijdens het luchtvervoer moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding aan te vragen.

Artikel 7: Dienstregeling en programma
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Artikel 8: Annulering en wijzigingen door de reiziger
8.1 De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator.

8.2 Bij reisorganisatie bedragen de forfaitaire annuleringskosten/wijzigingskosten, indien de annulering/wijziging gebeurt:

  • meer dan 90 dagen voor de afreisdatum: 20% van de totale reissom
  • van 90 tot 61 dagen voor de afreisdatum: 30% van de totale reissom
  • van 60 tot 45 dagen voor de afreisdatum: 50% van de totale reissom
  • Vanaf 44 dagen voor de afreisdatum: 100% van de totale reissom (idem bij niet-aanmelding bij het vertrek)

8.3 Er zijn afwijkingen mogelijk op onze algemene annuleringsvoorwaarden n.a.v. afwijkende annuleringsvoorwaarden van één van onze leveranciers. In geval van afwijkende annuleringsvoorwaarden worden deze uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.

9.2 OTC is nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van reisdiensten die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de pakketreisovereenkomst en die de reiziger ter plaatse heeft geboekt (zoals excursies of eventuele extensies van de reis).

9.3 OTC is tijdens de uitvoering van de reis niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertragingen of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog en andere voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoers- en verblijfskosten ten gevolge hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

9.4 De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.

Artikel 10: Aard van de reis
10.1 De reiziger verklaart dat hij/zij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen.

10.2 Om veiligheidsredenen raden we te allen tijde het dragen van een paardrijcap aan. In veel gevallen is het dragen van een paardrijcap een verplicht criterium om medisch verzekerd te zijn bij het uitoefenen van de ruitersport. Wij adviseren dat paardijcaps voldoen aan de geldende veiligheidsnormen, worden aangeschaft bij erkende leveranciers en worden aangemeten door gekwalificeerde personen.

10.3 De eventueel vermelde moeilijkheidsgraad/zwaarte van de reis is een subjectief begrip. De bij iedere reis aangegeven moeilijkheidsgraad is louter indicatief en niet bindend.

10.4 De pakketreisovereenkomst wordt vergezeld van een boekingsformulier dat door elk lid van het reisgezelschap individueel dient ingevuld te worden. OTC vraagt dit formulier naar waarheid in te vullen en details te verstrekken die de persoonlijke gegevens en paardrijd-vaardigheden correct weerspiegelen. Indien tijdens de reis wordt vastgesteld dat enige verstrekte informatie onjuist is, dan behouden de organisator alsook de leveranciers zich het recht om deelname aan de activiteiten inzake paardrijden te weigeren. OTC is in geen geval verplicht terugbetalingen uit te voeren ten gevolge van het niet waarachtig invullen van het boekingsformulier.

10.5 De reiziger accepteert dat onze leveranciers hem/haar kunnen vragen om aparte aansprakelijkheidsformulieren te ondertekenen voor de aanvang van de activiteiten inzake paardrijden. Weigering om te ondertekenen kan resulteren in het weigeren van deelname aan de activiteiten inzake paardrijden. In dit geval is OTC in geen geval verplicht terugbetalingen uit te voeren.

10.6 De reiziger bevestigt kennis te hebben genomen van het feit dat paardrijden een risicosport is en dat het zich bevinden in de nabijheid van paarden risico's inhoudt. De reiziger aanvaardt dat hij/zij tijdens het rijden of in de nabijheid van paarden, onder de hoede van de organisator of gids, te allen tijde hun instructies opvolgt. Het is een expliciete voorwaarde van de boeking dat de reiziger aanvaardt dat de organisator/gids het recht heeft om erop aan te dringen dat hij/zij afstapt, het recht om te rijden weigert om welke reden dan ook, inclusief eventueel onvermogen, gezondheid of gedrag van de reiziger, als zij van mening zijn dat de reiziger de veiligheid of het welzijn van personen (inclusief de reiziger zelf) of paarden in gevaar brengt. In het geval van dergelijke omstandigheden heeft de reiziger geen enkel recht op enige compensatie of terugbetaling vanwege OTC.

Artikel 11: Vertragingen
OTC is niet bij machte assistentie te verlenen in geval van vertraging op de reis tussen de woonplaats van de reiziger en de opstapplaats. Voor bijstand verwijzen wij naar de vervoerder van de reiziger (zoals de desbetreffende luchtvaartmaatschappij).

Artikel 12: Fotografie
OTC kan wensen foto's of filmmateriaal te gebruiken die tijdens de vakantie van de reiziger zijn gemaakt door leveranciers of onszelf. In het geval dat wij dit wensen te doen, zullen wij altijd de schriftelijke toestemming vragen van de reiziger. Wij zijn ons er ook van bewust dat om te voldoen aan wettelijke vereisten, schriftelijke toestemming moet worden verkregen van ouders of wettelijke voogden alvorens foto's van kinderen te nemen. Wij vragen buitenlandse leveranciers om hetzelfde te doen, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld als zij dit niet doen.

Artikel 13: Klachtenregeling
13.1 De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.

13.2 De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft. Een terugbetaling zal slechts plaatsvinden waanneer het niet-verkrijgen van de diensten niet het gevolg is van hetgeen wordt vermeld onder 10.4, 10.5 en 10.6.

13.3 Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, zijn alleen de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement en de afdeling van de maatschappelijke zetel van OTC bevoegd.

13.4 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 14: Garantiestelling
Conform artikel 36 van de reiscontractenwet is OTC aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u een beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen op het adres: Metrologielaan 8, 1130 Brussel of www.gfg.be.

Artikel 15: Herroepingsrecht
De consument beschikt ingevolge artikel VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht niet over een herroepingsrecht.

Artikel 16: Verzekeringen
16.1 Er is geen annulerings- en/of reisbijstandsverzekering inbegrepen in de basisprijs van de reis.

16.2 Bij annulering kunnen de annuleringskosten flink oplopen. Het wordt dan ook sterk aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten. Ook een volwaardige reisbijstandsverzekering wordt sterk aangeraden. Reizigers die geen reisbijstandsverzekering hebben afgesloten, staan zelf in voor de kosten die ontstaan ten gevolge hiervan. In geen geval zal OTC hierin tussenkomen of bedragen voorschieten.

16.3 In geval van schade dienen aangiftes, in overeenstemming met de polisvoorwaarden, rechtstreeks bij de maatschappij te worden ingediend. In geval van annulering dient u OTC zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Maatschappelijke zetel
Outside the Corral BV
Binnensteenweg 240B/15
2530 Boechout
BE0779.977.493
Lidnummer VVR: 9201